Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Amersfoort Art Galerie handelend onder de naam Beeldjeshuis.nl hierna te noemen Amersfoort Art Galerie

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument;
De consumenten koop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een de consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Amersfoort Art Galerie zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: ‘Verkoopvoorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden aanvaardt. Van het in deze Verkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Amersfoort Art Galerie worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Verkoopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Amersfoort Art worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Amersfoort Art Galerie ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze Verkoopvoorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet.

Artikel 4. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Amersfoort Art Galerie zijn vrijblijvend en Amersfoort Art Galerie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Amersfoort Art Galerie. Amersfoort Art Galerie is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Amersfoort Art Galerie dit mee binnen 15 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 5. Bezorging
Alle Amersfoort Art artikelen zijn doorgaans ruimschoots binnen 14 werkdagen leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een Amersfoort Art Galerie artikel tijdelijk niet in voorraad is. In dat geval houdt Amersfoort Art Galerie uw bestelling aan. De door Amersfoort Art Galerie opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Amersfoort Art Galerie artikelen worden in stevige kartonnen kokers/dozen verstuurd. In geval van schade tijdens transport kunnen Amersfoort Art Galerie artikelen vervangen worden, mits u ons daar schriftelijk van op de hoogte brengt binnen veertien (14) werkdagen na de verzending, dit betreft standaard artikelen als kunst, beelden, losse kunstposters, wissellijsten en ophangsets. In het geval dat het op specificatie van de consument gemaakte artikelen betreft, zoals de lijsten die op maat worden gemaakt voor een bepaalde afbeelding, is er geen recht van retour. De consument is voorafgaand aan de bestelling hierover geïnformeerd en heeft hier zijn akkoord op moeten geven.

Artikel 6. Prijzen en betalingen.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Europese Euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Indien Amersfoort Art Galerie haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Amersfoort Art Galerie om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Amersfoort Art Galerie gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door Amersfoort Art Galerie.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen  op grond van enige overeenkomst aan Amersfoort Art Galerie verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en auteursrechten welke rusten op de door Amersfoort Art Galerie geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Amersfoort Art Galerie garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Amersfoort Art Galerie daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerde kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Amersfoort Art Galerie de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten (exclusief verzendkosten), dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Amersfoort Art Galerie, dan wel tussen Amersfoort Art Galerie en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Amersfoort Art Galerie, is Amersfoort Art Galerie niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Amersfoort Art Galerie. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 11. Amersfoort Art Galerie respecteert en beschermt uw privacy.
Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijk behandeld. Amersfoort Art Galerie beperkt zicht tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie hierover met u als koper. Amersfoort Art Galerie verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden. Amersfoort Art Galerie zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens worden gebruikt om onze producten en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 12. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Amersfoort Art Galerie ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Amersfoort Art Galerie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder “overmacht” wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Amersfoort Art Galerie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Diversen
Indien u aan Amersfoort Art Galerie schriftelijk opgave doet van een adres, is Amersfoort Art Galerie gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Amersfoort Art Galerie schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Amersfoort Art Galerie gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Verkoopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Verkoopvoorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Amersfoort Art Galerie deze Verkoopvoorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met Amersfoort Art Galerie in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Amersfoort Art Galerie vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Amersfoort Art Galerie is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Amersfoort Art Galerie is gerechtigd teksten die U aanlevert, als begeleidend schrijven bij de te leveren producten, te weigeren teneinde de algemene normen en waarden te respecteren. Dit geheel ter beoordeling van Amersfoort Art Galerie. Verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid Amersfoort Art Galerie kan niet waarborgen dat de website van Amersfoort Art Galerie ononderbroken of foutloos zal functioneren.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15. Herroepingsrecht
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten zijn afhankelijk van de zending. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@beeldjeshuis.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Artikel 16. Terugbetaalbeleid
Indien de consument niet tevreden is met een aangekocht product, heeft hij het recht om dit product binnen een termijn van maximaal 30 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen te retourneren. Deze termijn begint op de dag nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde, het product heeft ontvangen. De consument zal het product ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking retourneren. Indien een product wordt geretourneerd binnen de hierboven genoemde termijn en voldoet aan de gestelde voorwaarden, zal Beeldjeshuis het aankoopbedrag, exclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product terugbetalen. De directe kosten van het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Beeldjeshuis kan de terugbetaling uitstellen totdat het product in goede staat is ontvangen of totdat de consument heeft aangetoond dat hij het product heeft geretourneerd, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt.


Privacybeleid

1. Inleiding Welkom bij Beeldjeshuis.nl. Uw privacy is van groot belang voor ons, en we zetten ons in om uw persoonlijke gegevens te beschermen. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u heeft in verband met uw gegevens.

2. Welke gegevens verzamelen we?

  • Naam en contactgegevens.
  • Gegevens over uw aankopen en voorkeuren.
  • Informatie over uw bezoeken aan onze website en de producten die u bekijkt.
  • Overige gegevens die u vrijwillig verstrekt tijdens het gebruik van onze website.

3. Hoe gebruiken we uw gegevens?

  • Om uw bestellingen te verwerken en onze diensten aan te bieden.
  • Om te communiceren met u over onze producten en aanbiedingen.
  • Voor marketingdoeleinden, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.
  • Om onze website en diensten te verbeteren op basis van uw feedback en gebruikersgedrag.

4. Met wie delen we uw gegevens? Wij delen uw gegevens niet met externe partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten, zoals met bezorgdiensten, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

5. Hoe beschermen we uw gegevens? We nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

6. Uw rechten U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Neem contact met ons op als u van deze rechten gebruik wilt maken.

7. Wijzigingen in dit privacybeleid We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

8. Contact Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of onze omgang met uw gegevens, neem dan contact met ons op via info@beeldjeshuis.nl.

© 2023 Beeldjeshuis.nl